Färre medarbetare per chef

Från 2018 ska första linjens chefer i Västra Götalandsregionen ha högst 35 medarbetare.
– Våra chefer ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb, säger HR-direktör Marina Olsson.

Vi behöver arbeta med att ge medarbetarna mer närvarande chefer.

Marina Olsson, HR-direktör

Beslutet togs i januari 2015 av regiondirektören, och innebär att varje chef ska ha mellan 10 och 35 medarbetare. Alla chefer i förvaltningar och bolag har fått i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för hur det skulle kunna gå till.

Nu arbetar de lokala förvaltningarna tillsammans med HR-direktör Marina Olsson och den centrala förvaltningen med de planerna. I december 2017 ska förändringarna vara på plats.

Det finns inga extra pengar avsatta i budgeten för att genomföra förändringen. Delat ledarskap och bättre administrativt stöd är några förslag från handlingsplanerna. Och beslutet kan innebära vinster långsiktigt, genom att färre blir sjukskrivna och personalomsättningen minskar, tror Marina Olsson.

Chefer i vården har fler medarbetare

Det är betydligt vanligare med fler medarbetare per chef i de kvinnligt dominerade verksamheterna vård och omsorg. På Väst Fastigheter, där de flesta chefer är män, är det till exempel ingen som har fler än 35 medarbetare.

Arbetet med att skapa handlingsplaner har redan gett resultat. Västra Götalandsregionen har 1 700 chefer. År 2015 hade bara omkring hälften av dem 10 till 35 medarbetare. Hösten 2017 hade antalet chefer med alltför många medarbetare sjunkit till en tredjedel.

Marina Olsson, HR-direktör:

– Våra chefer ska ha bra förutsättningar. De ska ha tid både att kunna se hur deras medarbetare mår, och hinna med att utveckla verksamheten.

Marie Thorberntsson, huvudskyddsombud för Visions medlemmar på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg:

– Det här innebär att cheferna får en rimlig arbetssituation och kommer närmare sina medarbetare. De får möjlighet att fullfölja sitt chefsuppdrag både när det gäller utvecklingssamtal och verksamhetsutveckling.

Simon Lindguss och Linda Schultz delar på ledarskapet för substitutionsmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg.

Foto: Anna Rehnberg

Simon Lindguss, enhetschef:

– Det är väldigt roligt, och fungerar bra. Man är inte alls så ensam som man annars blir som chef. Det viktigaste är kanske att ha någon att bolla med, och att förbereda frågor om personalen med – med någon som inte är likadan, och som man litar på.

Foto: Anna Rehnberg

Linda Schultz, enhetschef:

– Det avlastar oss båda när vi har svåra arbetsuppgifter framför oss. Och för medarbetarna finns det alltid tillgång till en chef att prata med. Fler borde pröva delat ledarskap!