Satsning ska ge chefer bättre förutsättningar

Mer administrativt stöd, ansvar för färre medarbetare och hjälp med rekryteringsfrågor – nu ska cheferna i stadsdelen Centrum i Göteborg få bättre förutsättningar att klara sitt jobb. Utgångspunkten är forskningsprogrammet Chefios.

Om du inte får rätt förutsättningar spelar det ingen roll hur bra du är

Birgitta Roos, tidigare stadsdelsdirektör för Centrum Göteborg

Bra chefskap handlar inte enbart om personliga egenskaper. Hur man lyckas som chef hänger mycket ihop med vilka organisatoriska förutsättningar man får för sitt arbete. Det är grundtanken i ett utvecklingsprojekt inom stadsdelen Centrum i Göteborg, som har lett till ett antal förändringar.

Vissa gemensamma chefsfrågor har flyttats till central nivå som en följd av projektet. Två personer på stadsdelskontoret kan nu hjälpa chefer med rekrytering av nya medarbetare, utifrån deras önskemål. De kan till exempel samordna annonsering eller stå för en första gallring bland de sökande.

Ombyggnader, felanmälningar och andra lokalfrågor är tidskrävande och ofta komplicerade för enhetscheferna. Därför pågår ett arbete för att lägga över mer sådant på en central funktion inom stadsdelen.

Cheferna får också mer administrativt stöd, främst genom att satsningar på att höja kompetensen hos administrativa medarbetare ute på enheterna.

Ett antal nya chefer har tillsatts, för att minska antalet medarbetare per chef.

Enkäter och analys av jobben

Satsningen på cheferna började med en kartläggning med metoder hämtade från Chefios.

Alla områdes- och enhetschefer, totalt cirka åttio personer, fick 2015 svara på en enkät om sin arbetssituation. Det visade sig att ganska många av dem inte hade rätt organisatoriska förutsättningar för arbetet. De kände sig utsatta eller klämda. Resultatet presenterades på en gemensam dag, där chefer från olika sektorer tillsammans fick diskutera hur förutsättningarna såg ut, och vad som behövde göras.

Nästa steg i projektet var att analysera vad cheferna faktiskt gör i sitt arbete. Ett fyrtiotal slumpmässigt utvalda områdes- och enhetschefer djupintervjuades med hjälp av ett analysverktyg från Chefios.

En del insatser som projektet ledde till har riktats till alla chefer, exempelvis det gemensamma rekryteringsstödet. Andra satsningar har gällt bara vissa chefer. Förvaltningens tre sektorer har skapat handlingsplaner för vad de ska göra framöver.

Gemensam grund och uthållighet

Efter Chefios-satsningen har cheferna i stadsdelen blivit mer nöjda med sin arbetssituation, visar medarbetarenkäterna. Även övriga anställda svarar att deras arbetssituation har blivit bättre sedan cheferna fått bättre villkor.

De ansvariga för projektet gläds åt att medvetenheten har ökat om hur viktigt det är att chefer får rätt förutsättningar. Det här sättet att arbeta med chefsfrågorna har gjort många delaktiga i processen, menar de. Det har gett en gemensam grund för långsiktigt utvecklingsarbete. Engagemanget sträcker sig från den högsta ledningsnivån ner genom organisationen. Politikerna i stadsdelen har också ställt sig bakom satsningen och skjutit till pengar för vissa förbättringar.

Foto: Anna-Carin Isaksson

Birgitta Roos, tidigare stadsdelsdirektör för Centrum Göteborg:

– Engagemanget för Chefios genomsyrade hela ledningsgruppen. Det krävs en helhjärtad uppslutning för att ett sådant här förändringsarbete ska få effekt. Det är positivt att projektet bygger på en gemensam bild. Vi delar värld, det blir en styrka i hela organisationen.

Foto: Anna-Carin Isaksson

Lotta Milleskog, HR-chef, Centrum, Göteborg:

– Vi har fått upp frågan om förutsättningarna på bordet. Vi har fått en gemensam syn, som gör att vi kan diskutera dem. Det är en av de största vinsterna!

Foto: Anna-Carin Isaksson

Anders Wallin, rektor Johannebergsskolan F-6, Göteborg. Förtroendevald inom Sveriges Skolledarförbund:

– Chefios är ett utmärkt verktyg för att få syn på brister i chefers förutsättningar och förbättra deras arbetssituation. Det behövs, både för att människor ska vilja bli chefer och för att de ska stanna kvar. Sedan gäller det att göra något åt det som kommer fram också.