Chefoskopet

Ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Se filmen (1 min)

Det här är Chefoskopet

Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det vänder sig till ledningsgrupper som är angelägna om friska arbetsplatser, som vill förstå hur det ser ut i den egna organisationen och utveckla chefers förutsättningar. Att skapa förutsättningar för chefer att göra ett bra jobb är betydelsefullt för både chefen och medarbetarna, arbetsmiljön och verksamhetens resultat.

Chefoskopets utgångpunkt är erfarenheter från ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt: Chefios. Verktyget är utvecklat för att ledas av en processledare, som tillsammans med ledningsgrupper planerar arbetet. Verktyget är flexibelt och upplägg och tidsåtgång varierar utifrån behov.

För friska arbetsplatser

Goda förutsättningar för chefer gör att de väljer att stanna. Det gör att verksamhetens arbetsmiljö och resultat blir bättre och att medarbetare trivs och vill stanna. Det här är viktiga frågor för sektorn idag och det finns ett stort engagemang för välfärdens utmaningar. Chefoskopet vill vara en del av det pågående samtalet och är en av åtgärderna i arbetsmarknadens parters avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommuner och landsting.

Forskare i Chefiosprojektet har deltagit aktivt i framtagandet av Chefoskopet. Experter har medverkat i utvecklingen och verktyget har kontinuerligt testats av målgruppen. Allt för att säkerställa kvalitén och skapa ett så bra verktyg som möjligt.

Porträttbild på Agneta och Eva

Att arbeta med chefers förutsättningar är viktigt för att skapa attraktiva arbetsplatser.

Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting och Eva Lindquist, AkademikerAlliansen. Båda representerar Suntarbetslivs styrelse.

Forskningen bakom Chefoskopet

Chefoskopet är ett verktyg från Suntarbetsliv som bygger på Chefios, ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt med en tvärvetenskaplig ansats, som utfördes i samverkan med några organisationer i offentlig sektor. Projektet pågick mellan 2008 och 2014.

Historiskt sett har forskning om organisering och arbetsmiljö skiljts åt och bedrivits av olika discipliner. Forskarna bakom Chefios ville sammanföra de olika perspektiven och projektets huvudfråga var: Under vilka förutsättningar handlar chefer på ett sätt som leder till en bra arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet?

Erfarenheter från andra verksamheter

Västra Götalandsregionen, Umeå kommun, Södertälje kommun och Stadsdelen Centrum i Göteborg är exempel på verksamheter som arbetat med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Chefoskopet ger en inblick i deras arbete och hur resultatet påverkat inte bara chefer, utan även medarbetare och dem verksamheten är till för.

Porträttbild på Birgitta Roos

Foto: Anna-Carin Isaksson

 Det krävs en helhjärtad uppslutning för att ett sånt här förändringsarbete ska få effekt

Birgitta Roos, tidigare stadsdelsdirektör för Centrum Göteborg

Så fungerar verktyget

Chefoskopet är ett dialogbaserat verktyg som vänder sig till ledningsgrupper men kan användas av samverkansgrupper, skyddskommittéer och andra som vill lära sig mer om organisatoriska förutsättningar. Upplägget är flexibelt – ni kan själva välja omfattning beroende på gruppens behov.

Ett verktyg i flera delar

Ledningsgruppen arbetar sig igenom verktygets delar. Startdelen introducerar ämnet och ger en översikt. Delarna Förstå, Utforska och Förändra ger kunskaper om organisatoriska förutsättningar och förändringsarbete.

Systematiskt arbetssätt

Illustration Chefoskopets förändringshjul

Med hjälp av ett systematiskt arbetssätt kommer alla erfarenheter och slutsatser med i utvecklingsarbetet.

Modellen visar hur verktygets delar, Förstå, Utforska och Förändra hänger ihop med ett systematiskt arbetssätt.

Stationer

Illustration Chefoskopets Kunskaps- och aktivitetsstationer

Delarna Förstå, Utforska och Förändra är uppdelade i ett antal stationer. Varje station tar mellan 10 och 20 minuter att genomföra. Stationerna ger kunskaper om vad organisatoriska förutsättningar handlar om, vilka aspekter av en organisation som kan utforskas och kunskaper om förändringsarbete. Varje station följs upp av diskussionsfrågor som ger möjlighet att föra dialog om den egna verksamheten – hur ser det ut hos er?

Under 2018 kommer fler stationer. De innehåller mer tips och metoder för kartläggning och analys av chefers organisatoriska förutsättningar samt stöd i att utforma en handlingsplan.

Processledare

En processledare som pekar och har en penna i handen

Processledarens roll i arbetet med Chefoskopet är att ge stöd och tillsammans med ledningsgruppen planera och välja ut de delar som är relevanta. Vem som är processledare bestämmer ni – det viktiga är att processledaren har god kännedom om organisationen. Som hjälp finns ett lättillgängligt processledarstöd.

Verktyget Chefoskopet

  • Används i ledningsgrupper med stöd av en processledare.
  • Är flexibelt. Upplägg och tidsåtgång varierar utifrån behov.
  • Är en av åtgärderna i parternas avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommuner och landsting.
  • Tagits fram i samarbete med forskare och experter.
  • Testats av målgruppen.