Bra att veta!

Här finns information om beräknad tidsåtgång, vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet. Aktiviteten är indelad i tre steg där kunskap, resultatgenomgång och dialog varvas. Är det fler än fem personer som deltar kan det vara bra att dela in i mindre grupper under samtalen.

Under glödlampan finns bra saker att tänka på under respektive steg.

Beräknad tidsåtgång

 • Steg 1 är en introduktion och genomgång av resultatet från loggboken som tar cirka 20 minuter.
 • Steg 2 består av dialog som tar cirka 80 minuter.
 • Steg 3 är en summering av det som kommit fram under aktiviteten och tar cirka 20 minuter.

Tiden för de olika stegen är räknad i effektiv tid, så ha gärna lite marginaler för att ha tid med en fikapaus. Tänk också på att ju större grupp ni är desto längre tid kan behövas.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Den riktar sig till verksamhetsnära chefer som deltar i en utforskning av chefers organisatoriska förutsättningar med hjälp av Chefoskopet. Gruppen deltar tillsammans med deras chef. Aktiviteten kräver inga förkunskaper men deltagarna ska ha fyllt i en loggbok innan denna aktivitet och ha med sig sitt egna resultat. Gruppens samlade resultat tar processledaren med sig till aktiviteten.

Att förbereda innan

 • Analysera gruppens gemensamma resultat av loggboken de fyllt i inför denna aktivitet.
 • Sammanställ analysen i en presentation.

Arbetstidens fördelning

I den här aktiviteten utforskar ni hur chefer fördelar sin arbetstid och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Ni ska tillsammans komma fram till vilka organisatoriska förutsättningar som behöver förändras hos er. Underlaget kommer från sammanställningen av den loggbok ni tidigare fyllt i. Resultatet blir ett stöd för kommande dialog med övergripande ledning om organisationens styrkor och utvecklingsområden.

Cirka 10 minuter

Lyssna på forskningsresultaten

I det här poddinslaget berättar forskarna Linda Corin och Erik Berntsson om resultatet från det tvärvetenskapliga projektet Chefios. Ni får höra vad cheferna som deltog i studien lägger sin tid på och varför det är viktigt att synliggöra deras faktiska arbetsuppgifter.

Forskarna Erik Berntson och Linda Corin berättar om idén bakom de fyra frågeområden som forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios använt sig av. De intervjuas av Annika Edwards och vi får höra hur det sett ut i de organisationer som de tittat närmare på och hur man kan göra i den egna organisationen.

Ladda ner som pdf

Poddinslag: ”Resultat från forskningsprojektet Chefios” i textformat

Välkomna till Suntarbetslivs podd. I det här avsnittet pratar vi om resultaten från forskningsprojektet Chefios.

Annika Edwards:

Här i Stockholm universitetsbibliotek sitter två av forskarna bakom Chefios, forskningsprojektet som studerar chefers organisatoriska förutsättningar inom offentlig sektor, Erik Berntson och Linda Corin, välkomna.

Erik och Linda:

Tack ska du ha.

Annika:

Erik Berntson är docent i psykologi och universitetslektor i arbetsorganisationspsykologi och Linda Corin är doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare vid institutet för stressmedicin. Ni vet det mesta om hur chefer i den offentliga sektorn har det på jobbet, och det ska ni få berätta om, men ni kan väl börja med att berätta hur den här forskningen har gått till rent praktiskt.

Erik:

Chefiosprojektet är ett interventionsprojekt som har studerat chefer i en rad olika organisationer där några av cheferna ingått, tagit del av en intervention, och så har vi haft ett antal jämförelseorganisationer för att undersöka hur chefer har det, och hur man kan förbättra förutsättningar för chefer.

Annika:

Och en del av chefsenkäten, som handlar om arbetssituationen, det var ingen medarbetarundersökning?

Linda:

Nej det kan man säga att det är en ganska omfattande enkät där cheferna har svarat på över 200 frågor. Frågorna är sprungna ur flera olika intervjustudier med chefer i offentlig sektor, för att ta reda på vilka är de viktigaste kraven och resurserna i deras arbete.

Annika:

Så hur har cheferna det?

Erik:

Det vi gjorde var att ställa ett antal frågor om chefers belastningar och chefers resurser, men också hur chefer mår och vilka förutsättningar de har att prestera. Det vi gjorde utifrån det var att vi gjorde en så kallad klusteranalys. Den hjälper oss att kunna beskriva arbetssituationer för chefer där man både kan beskriva chefer som har det väldigt bra, ”hur ser deras arbetssituation ut?”, och chefer som mår väldigt dåligt, ”hur ser deras arbetssituation ut?”.

Annika:

Är det något i resultaten som var särskilt förvånande?

Linda:

Om man tänker på just enkätstudien, just att det är så otroligt olika. Att det finns de som har otroligt bra förutsättningar att göra ett gott jobb, och behålla hälsan på jobbet, men att det också finns de som jobbar i en enorm uppförsbacke.

Erik:

Något som också varit väldigt positivt, tycker jag, att inom olika arbetstyper så kan man både se de som har det väldigt bra och de som har det sämre. Det innebär att det inte måste vara på det ena eller andra sättet, utan det finns ganska stor möjlighet att förbättra arbetsmiljön för de som faktiskt inte har det så bra.

Annika:

En annan metod som används är arbetsinnehållsanalys, Aria. Vad är det?

Linda:

Där har vi gått mer på djupet för att se vad chefer gör på jobbet: Vad är deras arbetsuppgifter? Vad lägger de mest tid på? Men också för att se vad de tycker är onödigt av det som de gör, eller vad är kanske till och med oskäligt. Vad borde se annorlunda ut om man hade tänkt efter eller organiserat bättre? Där tittar vi åter igen på balansen mellan krav och resurser i chefsarbetet, men ur ett externt perspektiv där vi som forskare gör en expertbedömning av hur den här balansen ser ut.

Annika:

Så vad gör de på jobbet?

Linda:

Vad gör de inte på jobbet? Alltså det är mer det. De gör väldigt mycket, kanske inte det man traditionellt skulle tro att chefer gör. De lägger till exempel väldigt mycket tid på lokal -och fastighetsfrågor, vaktmästaruppgifter, skruvar upp hyllor, vattnar buskar om det är så, blommor. Det är en väldigt bred kavalkad.

Erik:

Ja, verkligen, man får en bild av många chefer som är oerhört engagerade och dedikerade till sitt yrke, sin verksamhet, men där det inte alltid finns resurser för att hantera allt det som ska hanteras. Man kanske hamnar i att man gör saker som någon annan borde göra, eller inte borde göras alls. Vad är det då man inte hinner med för att klara det uppdrag som man faktiskt har i verksamheten?

Annika:

Är det också det som stack ut bland resultaten?

Linda:

Ja det här med att de sysslar med många saker som man inte tänker att chefer inte borde syssla med, som inte har med kärnverksamheten att göra, det är ett sådant tydligt resultat som många har blivit förvånade över, även cheferna själva.

Annika:

Hur kan man använda sig av den här kunskapen i arbetet med att utveckla organisationen?

Erik:

En viktig fråga här är att sätta finger på konkreta saker, alltså istället för att säga att man har för mycket att göra så fokuserar man på väldigt konkreta frågor. Vad får det för direkta konsekvenser i verksamheten? Om konsekvenser är att man inte hinner med alla besök, eller som du säger här ”skruva upp hyllor” fast man är rektor på en skola, det blir väldigt konkret. Man slänger upp det på bordet och kan börja diskutera, vad behöver vi prioritera och vad ska vi inte prioritera, hur ska vi organisera oss för att lyfta ut vissa saker, till exempel.

Linda:

Ja när man har lagt upp hela den här bilden så har det blivit ganska tydligt vad man skulle kunna skära bort någonstans för väldigt många så att de ska hinna göra det de är anställda för att göra.

Annika:

Tack Erik Berntson och Linda Corin.

Erik och Linda:

Tack så mycket.

Detta var en podd från Suntarbetsliv. Podden är förkortad. Hela versionen finns Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.

Cirka 20 minuter

Så fördelar ni er arbetstid

Ni har tidigare fyllt i en loggbok över hur ni fördelat er arbetstid under en normalvecka. Det sammanlagda resultatet från gruppen tydliggör ett mönster som ni nu ska titta närmare på.

Hur används tiden?

Gör så här

 • Titta tillsammans på grafiken som visar gruppens sammanlagda resultat och reflektera över vad den visar. Känns den rimlig i förhållande till chefsuppdraget? Finns det något som sticker ut?

Cirka 5 minuter

Jämför med ditt eget resultat

Titta på gruppens resultat och jämför med din egen arbetssituation.

Grön illustration av en hand som håller i en checklista med en penna framför.

GÖR SÅ HÄR

 • Vilka skillnader och likheter finns det mellan ditt individuella resultat och gruppens?

Cirka 20 minuter

Sortera dina arbetsuppgifter

Använd piltavlan för att sortera dina arbetsuppgifter. Gröna är sådana som ingår i uppdraget, gula är sådana som stödjer uppdraget, medan röda arbetsuppgifter varken ingår i eller stödjer uppdraget.

Illustration av en piltavla med tre ringar i olika färger.

Gör så här

 • Fundera över vilka av dina arbetsuppgifter som kan beskrivas som gröna, gula och röda. Skriv några exempel under respektive kategori.
 • Uppskatta hur stor andel av din totala arbetstid som går åt till arbetsuppgifter för respektive kategori.
 • Fundera över vad som påverkar att det ser ut som det gör.

Cirka 30 minuter

Konsekvenser för verksamheten

Beroende på hur arbetstiden fördelas får det konsekvenser för verksamheten. Dela in er i mindre grupper för att prata om vilka dessa är.

Vilka blir konsekvenserna?

Gör så här

 • Berätta för varandra om er arbetssituation baserat på loggboken och reflektioner kring piltavlan.
 • Vad påverkar hur ni fördelar er arbetstid och i vilken grad leder denna fördelning uppdraget framåt? Finns det någon arbetsuppgift, grupp eller plats som ni skulle vilja ägna mer eller mindre tid åt?
 • Identifiera gemensamma faktorer som påverkar hur arbetstiden fördelas mellan gröna, gula och röda arbetsuppgifter. Har ni en bra balans mellan grönt och gult? Har ni för stor andel röda?
 • Identifiera några faktorer som påverkar hur arbetstiden fördelas. Går det att ta bort arbetsuppgifter som är röda och i sådana fall hur?

Cirka 20 minuter

Summera era slutsatser

Återsamlas i helgrupp och sammanfatta och dokumentera era viktigaste slutsatser som blir till medskick för att underlätta kommande utvecklingsarbete.

Grön illustration av en hand som håller i en checklista med en penna framför.

Gör så här

 • Prioritera 1–3 områden som organisationen bör fokusera på.
 • Ge några förslag på konkreta åtgärder inom respektive område.

Bra jobbat!

Nu har ni identifierat några viktiga åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för er och för verksamheten.

Grön illustration av tre tummar upp och konfetti.