Dela värld

Har chefer på olika nivåer samma bild av hur förutsättningarna ser ut? I Dela värld tittar ni närmare på detta.

Dela värld skapar förståelse

Nu är det dags för de chefer som medverkat i kartläggningarna, deras närmaste chefer, den övergripande ledningen, processägare och nyckelpersoner från stabsfunktioner att tillsammans ta del av resultatet. Att gemensamt titta på helheten bidrar till förståelse för varandras perspektiv och skapar insikt om hur konsekvenserna av ett beslut kan bli på olika nivåer i organisationen.

Förutom att skapa större förståelse och ökad samsyn handlar det här steget om att identifiera och prioritera gemensamma utvecklingsområden och mål för kommande handlingsplaner.

Förberedelse

Förbered och förankra

Inför aktiviteten Dela värld är det många som ska involveras. Som processägare och processledare handlar det om att gå igenom och kvalitetssäkra underlagen från kartläggningarna och förbereda en presentation innan själva aktiviteten.

Aktivitet

Ser ni samma bild?

I aktiviteten handlar det om att se helheten ur olika perspektiv, att få en gemensam syn på hur det ser ut för de verksamhetsnära cheferna. Målet är att dela verklighetsbeskrivning och tillsammans identifiera och prioritera utvecklingsområden.

Före aktiviteten: Förbered övergripande ledning på att aktiviteten skapar förväntningar på en fortsättning och förankra en plan för detta redan nu. Det är mycket som ska tas upp under aktiviteten, förbered presentationen utifrån de viktigaste resultaten och slutsatserna från kartläggningen.

Under aktiviteten: Deltagarna delar insikter och resultat för att skapa samsyn.

Aktivitet

Dela värld med varandra

Här handlar det om att se helheten ur olika perspektiv. Målet är att dela verklighetsbeskrivning och tillsammans identifiera och prioritera utvecklingsbehov och åtgärdsförslag.

Analys

Sammanställ och förbered

Nu ska resultatet från Dela värld bearbetas och sorteras. Processledare och processägare går igenom resultatet tillsammans för att se om det finns behov av att komplettera något förslag, till exempel med konsekvens- eller bakgrundsbeskrivningar från tidigare underlag. Kopplingen mellan resultaten från de kartläggningar och aktiviteter som genomförts och de utvecklingsområden och åtgärder som prioriterats ska vara tydlig.

Målet är att ta fram ett bra underlag för nästa steg, Åtgärda och följ upp, där de förslag eller utvecklingsområden som prioriterats utvecklas så att de passar i en handlingsplan.