Västra Söderbottens förändringsresa del 4

Vilka faktorer är betydelsefulla för förändringsarbetet? Karin och arbetsgruppen sammanfattar.

Se introfilmen (1.5 min)

Förändra chefers förutsättningar

Arbetsmiljö, hälsa och kvalitet hänger ihop med hur ramarna för verksamheten är utformade. I den sista delen av Chefoskopet – Förändra – får ni kunskap om betydelsefulla faktorer som underlättar arbetet med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Vid det här laget har Chefoskopet gått igenom vad chefers organisatoriska förutsättningar handlar om och ni har haft möjlighet att påbörja samtalet om nuläget i den egna organisationen. Ni har själva bäst koll på hur verksamheten fungerar och vad som är möjligt i er organisation. Därför kommer de åtgärder som har bäst effekt variera beroende på verksamhet. För att underlätta förändringsprocessen ger den här delen av Chefoskopet kunskaper som hjälper er att förbereda ett utvecklingsarbete.

Systematiskt arbetssätt

Ett systematiskt arbetssätt gör det enklare att genomföra relevanta åtgärder. Arbetssättet ger utrymme för lärande under hela utvecklingsarbetet och leder till ständiga förbättringar.

När man genomför åtgärder behöver man ta hänsyn till såväl andra utvecklingsarbeten i organisationen, som till händelser i omvärlden. Andra förutsättningar som kan påverka möjligheten att lyckas med förändringar är tid, resurser och möjlighet till engagemang. Systematiken ökar möjligheten att samverka, avgränsa utvecklingsarbetet och prioritera åtgärder.

Här kan ni se hur ett systematiskt arbetssätt och utveckling av chefers förutsättningar hänger ihop. Titta på modellen och fundera över fördelar och nackdelar med ett systematiskt arbetssätt. Den klickbara modellen kan ni sedan återvända till under ert utvecklingsarbete för att påminna er om var i processen ni befinner er i olika frågor.

Diskutera

Vad är viktigt för oss att tänka på för att kunna vara uthålliga under ett utvecklingsarbete?

Erfarenheter av förändringsarbete

Att driva utvecklingsarbete i offentlig förvaltning kan vara komplicerat. Det är många faktorer som påverkar. Ibland får man kanske tänka om. Möt Hans Lindgren och Birgitta Roos som berättar om faktorer som hindrar eller möjliggör förändring. Känner ni igen er i deras exempel?

Diskutera

Vilka erfarenheter har vi av lyckade förändringsarbeten? Vad var det som bidrog till att de blev så bra?

Vikten av tillit

För att lyckas med utvecklingsarbete behöver ledningsgrupp och nämnder eller motsvarande ha tillit till varandra. Då kan de tillsammans tolka och prioritera bland de mål som finns. Tillit är ingenting som bara uppstår, men genom att föra dialog ökar kännedomen om varandras arbete. En dialog bör kännetecknas av samtal som handlar om strategiska beslut i relation till aktiviteter som pågår i verksamheten. Vad betyder målen för er? Vilka arbetsuppgifter och resurser behövs för att nå målen? Med tillit ökar chefers handlingsutrymme och därmed möjligheterna att genomföra önskvärda förändringar.

Möjligheterna att föra dialog med politiker varierar i olika organisationer. Antalet medarbetare, administrativt stöd, chefens status i organisationen och geografisk närhet till politiker påverkar hur mycket utrymme det finns för dialog. Vissa av dessa förutsättningar går att påverka.

Diskutera

Hur brukar dialogen med nämnderna fungera? Hur kan den stärkas?

Kommer 2019

Ta fram en handlingsplan

Kommer under första kvartalet 2019.

Så gör andra

Här berättar Västra Götalandsregionen och Umeå kommun om sina erfarenheter av utvecklingsarbete. Ta del av deras lärdomar kring hinder och möjligheter.

Det är möjligt att förändra

När chefer får rätt förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt, skapas en bra arbetsmiljö för alla medarbetare. Fler känner stolthet över sina insatser, utnyttjar sin förmåga och delar med sig av sina lärdomar till andra. De stannar kvar i verksamheten och bidrar till att fler vill jobba i sektorn. Dessutom blir det också bättre för dem verksamheten är till för.

Chefoskopet handlar om vad chefers organisatoriska förutsättningar är och hur de kan utforskas, vad organisationen vill framåt och vilka steg som kan tas för att nå dit. Under 2018 kommer ni att få mer konkreta verktyg för det praktiska arbetet.

Leende Karin med en arbetsgrupp i bakgrunden