Åtgärda och följ upp

Resultatet av de kartläggningar som gjorts är era underlag för att ta fram konkreta handlingsplaner.

Håll koll med handlingsplaner

Från de aktiviteter och analysmöten som varit har ni utvecklingsområden och åtgärdsförslag som nu ska bli till handlingsplaner. Det är processägaren som ansvarar för att dessa underlag har rätt kvalitet.

För att säkerställa att rätt personer känner ansvar och ägarskap för de handlingsplaner som tas fram ska chefer med rätt befogenheter, mandat och resurser involveras i detta arbete.

Förberedelse

Förbered och förankra

Involvera ansvariga chefer i arbetet med att ta fram handlingsplanerna. Gå tillsammans igenom de underlag som tagits fram under och efter aktiviteten Dela värld.

Aktivitet

En handlingsplan ger struktur

En handlingsplan skapar struktur för det som ska åtgärdas. Den synliggör vad som ska göras, av vem och när. För att säkerställa att arbetet går som planerat och att de åtgärder som valts leder till de mål och effekter som avses så kan handlingsplanen även användas för uppföljning och lärande under arbetets gång.

Se till att handlingsplanen är ett levande dokument som ni tar fram vid exempelvis ledningsgruppsmöten eller andra uppföljningsmöten.

Aktivitet

Synliggör arbetet

I aktiviteten får ni hjälp att skapa en handlingsplan för identifierade utvecklingsområden. Målet är att komma fram till vad ni vill uppnå, när och hur det ska genomföras och hur det ska följas upp.

Aktivitet

Håller ni er till planen?

Ett sätt att följa upp utvecklingsarbetet är att regelbundet boka in utvärderingsmöten, både av processen och av resultatet av de åtgärder som förts in i handlingsplaner. Ett annat sätt är att göra om enkäterna i samma chefsgrupper som tidigare, för att se om resultatet ser annorlunda ut efter åtgärder i handlingsplanen.

Deltagare i aktiviteten Följ upp handlingsplanen kan vara chefer som äger handlingsplanen, processägare, skyddsombud, fackliga representanter och nyckelpersoner från stabsfunktioner. Mötet leds med fördel av en erfaren processledare

Aktivitet

Stäm av hur det går

I aktiviteten checkar ni av hur utvecklingsarbetet går och stämmer av mot handlingsplanen. Ni får hjälp att följa upp de åtgärder som bestämts för att se om de har lett till önskad effekt.

Ständig utveckling

Nu har ni på ett systematiskt sätt kartlagt och utvecklat era chefers organisatoriska förutsättningar. Ni har fått en bild av hur de verksamhetsnära cheferna har det och hur er organisation kan gynna cheferna, medarbetarna och verksamheten. Ett utvecklingsarbete är en ständigt pågående process och ni har fått möjlighet att bygga in metoder i ert ordinarie systematiska arbetsmiljöarbete.

Lycka till framåt!

Kvinna tittar leende in i kameran på kontor, tema chefers arbetsmiljö.