Utforska

Hur har cheferna det? I den här filmen om Västra Söderbotten kartläggs och analyseras nuläget.

Se filmen Utforska (2,5 min)

Utforska nuläget

Att utforska nuläget av chefers organisatoriska förutsättningar ger en uppfattning av organisationens styrkor och behov. Vad fungerar bra? Vad skulle kunna bli bättre? Det ser olika ut i alla organisationer och därför kan ett systematiskt utforskande av chefers förutsättningar visa hur arbetsmiljön, hälsan och verksamheten påverkas. För att kunna göra en sådan utforskning behöver flera perspektiv och kompetenser samverka och bidra till bilden av nuläget.

Det förra avsnittet – Förstå – handlar om vilka chefers organisatoriska förutsättningar kan vara. Utforska ger stöd för att påbörja samtalet om nuläget i er organisation.

Fyra områden att utforska

Nedan beskrivs fyra frågeområden som tillsammans kan ge en bild av nuläget i organisationen när det gäller chefers organisatoriska förutsättningar. Frågeområdena handlar om hur cheferna upplever sin arbetssituation, vad cheferna faktiskt gör, organisatoriska förutsättningar som möjliggör kommunikation och verksamhetens resultat. Klicka på frågeområdena och läs mer.

Hur har cheferna det?
Stäng Stäng

Hur har cheferna det?

Här handlar det om att ta reda på hur cheferna upplever sin arbetssituation. Ni kan till exempel ställa frågor som handlar om:

 • Chefernas arbetsbelastning.
 • Chefernas möjlighet till återhämtning.
 • Chefernas möjlighet till återkoppling och stöd.
 • Konflikter mellan olika arbetsuppgifter.
 • Balans mellan krav och resurser.
 • Kraven på cheferna från verksamhetens målgrupp.
 • Risker för hot och våld.
Vad gör cheferna?
Stäng Stäng

Vad gör cheferna?

Här handlar det om att ta reda på vad cheferna ägnar sin tid åt. Ni kan till exempel ställa frågor som handlar om:

 • Chefernas arbetsuppgifter.
 • Fördelningen av tid mellan de olika arbetsuppgifterna.
 • Verksamhetens mål och målens tydlighet.
 • Chefernas resurser och befogenheter, och ifall de är anpassade till åtagandet.
Hur ser kommunikationsvägarna ut?
Stäng Stäng

Hur ser kommunikationsvägarna ut?

Här handlar det om att ta reda på förutsättningar för kommunikation. Vem som pratar med vem och om vad. Ni kan till exempel ställa frågor som handlar om:

 • Antalet underställda som cheferna har.
 • Ifall den underställda personalen är geografiskt utspridd eller samlad.
 • Mötesarenor neråt och uppåt i organisationen.
 • Ifall det finns dialog mellan nivåer och funktioner så att förutsättningar för att lösa problem finns.
 • Samstämmigheten mellan ansvar och befogenheter.
Hur ligger verksamheten till?
Stäng Stäng

Hur ligger verksamheten till?

Här handlar det om att ta reda på hur organisationen fungerar och presterar. Ni kan ställa frågor om chefernas egna uppfattningar. Upplever cheferna att de har förutsättningarna för att klara uppdraget när det gäller:

 • Kvalitet.
 • Kvantitet.
 • Personalens arbetsmiljö.
 • Ekonomi.
 • Administration.
 • Uppföljning.

Dialog

Vilka metoder använder vi redan idag för att ta reda på hur chefer upplever sin arbetsmiljö och förutsättningarna för att klara sitt uppdrag?

Olika perspektiv behövs

För att hela organisationen ska få en gemensam bild av chefers förutsättningar, kan ni använda er av fyra frågeområden. I den här filmen pratar Erik Berntson och Linda Corin om vikten med frågeområdena och om varför olika perspektiv behövs.

Dialog

Hur arbetar vi idag för att stärka den gemensamma bilden av uppdraget i vår organisation?

Tydliga kommunikationsvägar

Här riktas fokus mot frågeområdet som handlar om kommunikation. Fungerande kommunikation är extra betydelsefullt eftersom det lägger grunden för goda förutsättningar för chefskap. Det hjälper er att få bättre koll på styrning, vad cheferna gör, hur cheferna har det och hur verksamheten presterar. Det hänger ihop.

Filmen beskriver vilka förutsättningar som behövs för god kommunikation och hur det är i organisationer där det fungerar bra och mindre bra. Känner ni igen er?

Dialog

Vad fastnar vi för i filmen? Känner vi igen oss i några delar av beskrivningarna?

Resultat från forskningen

I den här podden berättar Erik Berntson och Linda Corin om idén bakom frågeområdena, hur det sett ut i de organisationer som de tittat närmare på och hur man kan göra i den egna organisationen.

Lyssna på samtalet – fastnar något särskilt?

Dialog

Vad fastnar vi för i podden? Känner vi igen oss i några delar av beskrivningarna?

Fortsätt till Förändra

Det här avsnittet har handlat om olika aspekter av organisationen som kan undersökas för att synliggöra chefers förutsättningar i den egna organisationen. Vid det här laget har ni kanske sagt saker som ”det här gör vi redan bra idag”. Eller ”det här skulle vi kunna göra ännu bättre”. I nästa avsnitt – Förändra – finns stöd och kunskap om vad ni kan tänka på under ett kommande utvecklingsarbete.