Västra Söderbottens förändringsresa del 3

Hur har cheferna det? Karin och arbetsgruppen kartlägger chefernas organisatoriska förutsättningar.

Se introfilmen (2.5 min)

Utforska nuläget

Att utforska nuläget av chefers organisatoriska förutsättningar ger en uppfattning av organisationens styrkor och behov. Vad fungerar bra? Vad skulle kunna bli bättre? Det ser olika ut i alla organisationer, därför kan ett systematiskt utforskande av chefers förutsättningar visa hur dessa påverkar arbetsmiljön, hälsan och hur verksamheten presterar i just er organisation. För att kunna göra en sådan utforskning behöver flera perspektiv och kompetenser samverka och bidra till bilden av nuläget.

Den förra delen av Chefoskopet – Förstå – handlar om vilka chefers organisatoriska förutsättningar kan vara. Utforska ger stöd för att påbörja samtalet om nuläget i er organisation. Fyra frågeområden introduceras som kan vara till hjälp när era chefers organisatoriska förutsättningar undersöks.

Frågeområden

Nedan beskrivs fyra frågeområden som kan utforskas för att få kunskap om nuläget i organisationen när det gäller chefers organisatoriska förutsättningar. Frågeområdena handlar om hur cheferna upplever sin arbetssituation, vad cheferna faktiskt gör, organisatoriska förutsättningar som möjliggör kommunikation och verksamhetens resultat. Titta på frågeområdena och läs mer.

Hur har cheferna det?
Stäng Stäng

Hur har cheferna det?

Här handlar det om att ta reda på hur cheferna upplever sin arbetssituation. Ni kan till exempel ställa frågor som handlar om:
 • Chefernas arbetsbelastning.
 • Chefernas möjlighet till återhämtning.
 • Chefernas möjlighet till återkoppling och stöd.
 • Konflikter mellan olika arbetsuppgifter.
 • Kraven på cheferna från verksamhetens målgrupp.
 • Risker för hot och våld.
Vad gör cheferna?
Stäng Stäng

Vad gör cheferna?

Här handlar det om att ta reda på vad cheferna ägnar sin tid åt. Ni kan till exempel ställa frågor som handlar om:
 • Chefernas arbetsuppgifter.
 • Fördelningen av tid mellan de olika arbetsuppgifterna.
 • Verksamhetens mål och målens tydlighet.
 • Chefernas resurser och befogenheter, och ifall de är anpassade till åtagandet.
Hur ser kommunikationsvägarna ut?
Stäng Stäng

Hur ser kommunikationsvägarna ut?

Här handlar det om att ta reda på förutsättningar för kommunikation. Vem som pratar med vem och om vad. Ni kan till exempel ställa frågor som handlar om:
 • Antalet underställda som cheferna har.
 • Ifall den underställda personalen är geografiskt utspridd eller samlad.
 • Mötesarenor neråt och uppåt i organisationen.
 • Ifall det finns dialog mellan nivåer och funktioner så att förutsättningar för att lösa problem finns.
 • Samstämmigheten mellan ansvar och befogenheter.
Hur ligger verksamheten till?
Stäng Stäng

Hur ligger verksamheten till?

Här handlar det om att ta reda på hur organisationen fungerar och presterar. Ni kan ställa frågor om chefernas egna uppfattningar. Upplever cheferna att de har förutsättningarna för att klara uppdraget när det gäller:
 • Kvalitet.
 • Kvantitet.
 • Personalens arbetsmiljö.
 • Ekonomi.
 • Administration.
 • Uppföljning.

Diskutera

Vilka metoder använder vi redan idag för att ta reda på hur chefer upplever sin arbetsmiljö och förutsättningarna för att klara sitt uppdrag?

Olika perspektiv behövs

För att hela organisationen ska få en gemensam bild av chefers förutsättningar, kan ni använda er av fyra frågeområden. I den här filmen pratar Erik Berntson och Linda Corin om vikten med frågeområdena och om varför olika perspektiv behövs.

Diskutera

Hur arbetar vi idag för att stärka den gemensamma bilden av uppdraget i vår organisation?

Tydliga kommunikationsvägar

Här riktas fokus mot frågeområdet som handlar om kommunikation. Fungerande kommunikation är extra betydelsefullt eftersom det lägger grunden för goda förutsättningar för chefskap. Det hjälper er att få bättre koll på styrning, vad cheferna gör, hur cheferna har det och hur verksamheten presterar. Det hänger ihop.

Filmen beskriver vilka förutsättningar som behövs för god kommunikation och hur det är i organisationer där det fungerar bra och mindre bra. Känner ni igen er?

Diskutera

Vad fastnar vi för i filmen? Känner vi igen oss i några delar av beskrivningarna?

Resultat från forskningen

I den här podden berättar Erik Berntson och Linda Corin om idén bakom frågeområdena, hur det sett ut i de organisationer som de tittat närmare på och hur man kan göra i den egna organisationen.

Lyssna på samtalet – fastnar något särskilt?

Diskutera

Vad fastnar vi för i podden? Känner vi igen oss i några delar av beskrivningarna?

Kommer 2019

Kartlägg nuläget

Kommer under första kvartalet 2019.

Kommer 2019

Analysera

Kommer under första kvartalet 2019.

Kommer 2019

Formulera målbild

Kommer under första kvartalet 2019.

Fortsätt till Förändra

Vid det här laget har ni kanske sagt saker som ”det här gör vi redan bra idag”. Eller ”det här skulle vi kunna göra ännu bättre”. Den här delen av Chefoskopet har handlat om olika aspekter av organisationen som kan undersökas för att synliggöra chefers förutsättningar i den egna organisationen. I nästa del av Chefoskopet – Förändra – finns stöd och kunskap om vad ni kan tänka på under ert utvecklingsarbete.