Chefios – ett forsknings- och utvecklingsprojekt

Under vilka förutsättningar handlar chefer på ett sätt som leder till en bra arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet? Det är huvudfrågan som ställts i Chefiosprojektet. Här hittar du mer information om forskningen bakom Chefoskopet, publikationer och referenser.

Vi ville titta på organisationen från olika perspektiv och var intresserade av att se hela mönster av situationer.

Annika Härenstam, en av forskarna bakom Chefios.

Första linjens chef förväntas balansera förväntningar och krav från politiker, den strategiska nivån, den administrativa nivån, medarbetare i organisationerna, medborgare och den egna professionen. Förändringar ska hanteras, utan att anställdas hälsa blir lidande. Eller den egna hälsan. Eller verksamhetens effektivitet, kvalitet eller kostnadsramar.

Trots denna centrala roll, såg forskarna bakom Chefiosprojektet att det saknades kunskap om hur en organisation ser ut, där det är möjligt att vara chef och utföra sitt uppdrag, samtidigt som man mår bra.

Förstå och undersöka förutsättningar

Historiskt sett har forskning om organisering och arbetsmiljö skilts åt och bedrivits av olika discipliner. Forskarna ville sammanföra de olika perspektiven på organisering i offentlig sektor och forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios startades.

Chefios riktade in sig på att undersöka hur chefer upplever sina krav och resurser, vad de gör i vardagen och hur deras tillgång till stödfunktioner och delaktighet i beslutsvägar ser ut.

Sedan starten 2008 är Chefios det mest omfattande projektet för att förstå och undersöka chefers förutsättningar i offentlig sektor.

Chefios hypotes

Vilka förutsättningar behöver chefer så att de ”gör rätt saker” och handlar på ett sätt som leder till en bra arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet? Det är huvudfrågan som ställts i Chefiosprojektet.  Frågan illustrerades med en hypotes som bygger på teori om hur organisation (struktur) och individ samverkar. Hypotesen visar att organisatoriska förhållanden (t ex antal medarbetare per chef, kontrollsystem, utformningen av administrativt stödresurser, arenor för dialog och beslutsfattande) påverkar vad chefer och medarbetare gör på jobbet, hur de kommunicerar med varandra och hur den dagliga praktiken utformas. Detta påverkar i sin tur hur individer uppfattar sin arbetsmiljö och hur deras hälsa påverkas och även resultaten av deras arbete. Men hypotesen innebär också att individer inte bara är offer för omständigheterna. Om chefer och medarbetare prioriterar andra arbetsuppgifter och har goda relationer och en samsyn om hur det dagliga jobbet ska utföras, kan de organisatoriska förhållandena påverkas som gynnar en ”god cirkel”.

Syftet med Chefios

Chefiosprojektet har handlat om att få fram kunskap och metoder som är användbara i offentlig sektor. Därför har projektet bedrivits i samverkan med praktiker i några kommuner i Sverige. Ett antal kommunala förvaltningar har medverkat aktivt i interventioner, det vill säga olika konkreta insatser. Det har även funnits ett antal jämförbara förvaltningar som inte deltagit i aktiviteterna, som kontrollgrupper.

Användarperspektivet har varit helt centralt. Det har varit en utgångspunkt att vilja forska på frågor som gör faktisk nytta i verksamheter.

Erik Berntson, en av forskarna bakom Chefios.

Metoderna som har utvecklats i forskningsprojektet är tänkta att förbättra verksamheternas arbetsmiljö, utvecklingsförmåga och effektivitet.

Forskare berättar om Chefios

Här kan du lyssna på en podd där Annika Härenstam och Erik Berntson berättar om Chefios – hur det började, hur projektet växte, forskningsmetodiken och användarperspektivet.

Forskargruppen och partners

Chefios leddes av Annika Härenstam, projektledare och Anders Östebo, projektkoordinator och kommunikatör. Projektet var från starten indelat i fem delstudier med en ansvarig forskare för varje del. Flera forskare från olika discipliner har samarbetat med Annika Härenstam i tidigare projekt.

I samband med planeringen av projektet vid Göteborgs universitet kompletterades gruppen med forskare från Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska akademien, Institutet för stressmedicin och med pedagogiska perspektiv på arbetsplatslärande och förändringsprocesser.

Projektet hade även två doktorander som båda disputerade på avhandlingar baserade på Chefios.

Samarbetspartners

Chefios har haft externa samarbetspartners som investerat egna medel: Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Previa har medverkat i datainsamling i en kommun. De kommuner som deltog i interventionen – Borås, Göteborg, Ale och Alingsås – satsade mycket tid genom medverkan av deras chefer och lokala projektledare. Även Marks kommun, Kungälv och Uddevalla har investerat tid i projektet genom att låta sina chefer besvara enkäter. Projektet ledde till flera spinoffprojekt och uppdragsutbildningar.

Medarbetare i Chefios

Här anges organisatorisk tillhörighet under Chefiosprojektet. Flera av medarbetarna har nu annan arbetsplats.

Namn
Gunnar Ahlborg jrInstitutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen till 2015
Eva BejerotStockholms universitet, Psykologiska Institutionen, sedan 2015, Örebro universitet
Erik BerntsonStockholms universitet, Psykologiska Institutionen,
Lisa BjörkGöteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap till 2015, därefter Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen
Linda Corin (f.d. Wallin)Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap till 2016, därefter Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen
Lotta DellveHögskolan Borås och Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Sedan 2016, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Mats EklöfGöteborgs universitet, Psykologiska Institutionen
Mats O EricssonHögskolan Väst
Annika HärenstamGöteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap t.o.m 2015; därefter Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
Tina Forsberg Kankkunen Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
Hans LindgrenGöteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Anders PousetteGöteborgs universitet, Psykologiska institutionen
Johanna StengårdStockholms universitet, Psykologiska institutionen
Stefan SzücsGöteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
Christer TheanderssonHögskolan Borås
Måns WaldenströmKonsult
John YlanderKonsult, tidigare Handelshögskolan Göteborg
Anders Östebo Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Lokala projektledare i kommunerna

Flera av projektledarna har nu annan arbetsplats.

Namn
Caroline Johansson WesterAle kommun Vård och omsorgsförvaltningen
Hanna HogströmAle kommun Vård och omsorgsförvaltningen
Karin Jedeur-PalmgrenAle kommun Vård och omsorgsförvaltningen
Amanda LarssonAlingsås kommun Utbildningsförvaltningen
Marita FagerlingAlingsås kommun Utbildningsförvaltningen
Jesper WighAlingsås kommun tekniska förvaltningen
Hubert MalmströmAlingsås kommun tekniska förvaltningen
Marie Granberg KlassonBorås kommun Sociala blocket
Linda AnderssonBorås kommun Sociala blocket
Karin TyrboGöteborg vatten
Annika AnderssonGöteborg vatten

Publikationer och referenser

Chefiosprojektets vetenskapliga produktion har fram till år 2017 resulterat i två slutrapporter, två doktorsavhandlingar, ett 30-tal vetenskapliga artiklar, bokkapitel och populärvetenskapliga artiklar och ett femtontal konferensbidrag.

Metoderna och perspektivet har använts i flera efterföljande forskningsprojekt. Projektet har resulterat i flera interventionsprojekt och kunskapen sprids på en mängd kurser och seminarier. Hösten 2019 startar en specialistutbildning vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet på temat ledarskapets förutsättningar, baserat på Chefios-projektens forskningsresultat.

Här hittar ni ett urval publikationer. Vill ni se fler? Läs mer i Publikationslista Chefios januari 2019.

Populärvetenskaplig presentation av Chefios

Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor (pdf)

Slutrapporter med tillhörande bilagor

ISM-rapport 14:1 (pdf)

Appendix kap 5, slutrapport (pdf)

Appendix kap 9, slutrapport (pdf)

ISM-rapport 14:2 (pdf)

Beskrivning av förändringsprocessen i organisation D 1 V (pdf)

Beskrivning av förändringsprocessen i organisation A 1 T (pdf)

Doktorsavhandlingar

Lisa Björk
Contextualizing managerial work in local government organizations (pdf)
Göteborgs universitet November 2013

Linda Corin
Job demands, job resources, and consequences for managerial sustainability in the public sector (pdf)
Göteborgs universitet April 2016