Bra att veta!

Här finns information om beräknad tidsåtgång, vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet. Är det fler än fem personer som deltar kan det vara bra att dela in i mindre grupper under dialogerna.

Beräknad tidsåtgång

  • Steg 1 är en inledning och genomgång av resultaten från de genomförda kartläggningarna. Detta steg tar cirka 50 minuter.
  • Steg 2 består av dialog som tar cirka 40 minuter.
  • Steg 3 är en summering av det som kommit fram under aktiviteten och tar cirka 30 minuter.

Tiden för de olika stegen är beräknad i effektiv tid. Lägg gärna till tid för paus. Tänk också på att ju större grupp ni är desto längre tid kan behövas.

Vem vänder sig aktiviteten till?

De chefer som medverkat i kartläggningen, deras närmaste chefer, den övergripande ledningen, processägare och nyckelpersoner från stabsfunktioner.

Att förbereda innan

  • Sammanställ en presentation av resultaten från kartläggningarna.

Dela värld

I den här aktiviteten delar ni resultaten från tidigare genomförda kartläggningar och aktiviteter. Era viktigaste slutsatser blir underlag till handlingsplaner.

Cirka 50 minuter

Så ser det ut hos er

I resultaten från de kartläggningar och aktiviteter som genomförts finns områden där ni har goda förutsättningar och områden där ni behöver förbättra de verksamhetsnära chefernas organisatoriska förutsättningar.

Ger organisationen cheferna bra förutsättningar?

GÖR SÅ HÄR

  • Titta på resultaten och reflektera över hur de organisatoriska förutsättningarna för cheferna ser ut.
  • Sammanfatta och dokumentera dialogen.

Cirka 40 minuter

Åtgärder och medskick

Här tittar ni på de resultat det vill säga styrkor, svagheter, utvecklingsområden och åtgärder som redan är prioriterade. Finns det perspektiv, tolkningar eller slutsats som saknas?

Illustration av en grön checkbox.

GÖR SÅ HÄR

  • Samtala om resultaten, åtgärder och medskick som redan finns.
  • Ser ni behov av några nya mål, åtgärdsförslag, medskick eller omformuleringar ni vill göra utifrån den bild ni har nu?

Cirka 30 minuter

Summera era slutsatser

Sammanfatta och dokumentera era viktigaste slutsatser och formulera några medskick som kan underlätta kommande förändringsarbete.

Grön illustration av en hand som håller i en checklista med en penna framför.

GÖR SÅ HÄR

  • Kom överens om vilka åtgärder och mål som ni tycker att organisationen bör prioritera för att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.
  • Dokumentera det ni kommer fram till på ett sådant sätt att det är lätt att förstå. Det underlättar för de som ska upprätta handlingsplanerna i nästa steg.

Bra jobbat!

Nu har ni identifierat utvecklingsområden, mål och åtgärder som kommer att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.

Grön illustration av tre tummar upp och konfetti.