Bra att veta!

Här finns information om beräknad tidsåtgång, vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet. Aktiviteten är indelad i tre steg där kunskap, genomgång av era resultat och dialog varvas. Är det fler än fem personer som deltar kan det vara bra att dela in i mindre grupper under samtalen.

Under glödlampan finns bra saker att tänka på under respektive steg.

Beräknad tidsåtgång

 • Steg 1 är en introduktion och genomgång av resultatet från enkäten. Detta steg tar cirka 20 minuter.
 • Steg 2 består av filmer och dialog kring resultatet. Detta steg tar cirka 80 minuter.
 • Steg 3 är en summering av det som kommit fram under aktiviteten. Detta steg tar cirka 20 minuter.

Tiden för de olika stegen är räknad i effektiv tid, så ha gärna lite marginaler för att ha tid med en fikapaus. Tänk också på att ju större grupp ni är desto längre tid kan behövas.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Krav och resurser riktar sig till verksamhetsnära chefer som deltar i en utforskning av chefers organisatoriska förutsättningar med hjälp av Chefoskopet. Gruppen deltar tillsammans med deras chef. Aktiviteten kräver inga förkunskaper men deltagarna ska ha fyllt i en enkät om krav och resurser innan denna aktivitet och ha med sig sitt egna resultat. Gruppens samlade resultat tar processledaren med sig till aktiviteten.

Att förbereda innan

 • Analysera resultatet från enkäten som skickats ut inför denna aktivitet.
 • Sammanställ resultatet i en presentation eller använd dig av resultatgrafen direkt från verktyget.

Krav och resurser

I den här aktiviteten utforskar ni balansen mellan krav och resurser, och vilka konsekvenser den får för verksamheten. Ni får dela erfarenheter om vad som påverkar arbetet som chef och en gemensam bild av hur det ser ut hos er. Underlaget kommer från den enkät ni tidigare besvarat.

Era viktigaste slutsatser blir ett stöd för kommande dialog med övergripande ledning om organisationens styrkor och utvecklingsområden.

Cirka 10 minuter

Chefers förutsättningar

Är man som chef aldrig starkare än den organisation man verkar i? Annika Härenstam och Lisa Björk, två av forskarna bakom Chefios, berättar om organisatoriska förutsättningar.

Om chefens nyckelposition

Det är betydelsefullt för verksamheten att medarbetare, verksamhetsnära chefer och övergripande ledning har en aktiv dialog om vart verksamheten är på väg och hur ni tillsammans når dit.

Cirka 10 min

Om krav och resurser

Hur har cheferna det? Det är en av huvudfrågorna i Chefiosforskningen. För att ta reda på det tittade forskarna på vilka krav chefer upplever och på vilka resurser som är betydelsefulla för att kunna utföra chefsuppdraget.

Så vad innebär egentligen krav och resurser?

Vad får ni för tankar när ni tittar på filmerna?

GÖR SÅ HÄR

 • Reflektera tillsammans ett par minuter.

Cirka 30 min

Så ser era förutsättningar ut

Resultatet av den enkät som ni redan besvarat hjälper till att identifiera inom vilka områden ni har goda förutsättningar och inom vilka områden ni behöver få bättre förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

Finns det en balans mellan kraven och resurserna?

Gör så här

 • Titta på gruppens sammanlagda resultat.
 • Reflektera tillsammans en stund över förhållandet mellan krav och resurser. Ser ni något som sticker ut?
 • Jämför er med de olika referenskurvorna och reflektera över resultatet, men utan att ge förslag på lösningar.

Cirka 40 min

Så påverkas verksamheten

Nu har ni tittat på vilka krav och resurser som finns och det är dags att analysera vilka konsekvenser dessa får för arbetsmiljön och för verksamheten.

Vilka resurser kan minska negativa effekter?

Gör så här

 • Beskriv hur förhållandet mellan krav och resurser påverkar verksamheten och arbetsmiljön i dagsläget. Vad bidrar och vad hindrar cheferna att utföra sitt uppdrag och må bra?
 • Vad skulle behöva förändras för att uppnå en bättre balans? Och vilka resurser skulle kunna kompensera för krav som inte går att påverka?

Cirka 20 min

Summera era slutsatser

Sammanfatta och dokumentera era viktigaste slutsatser och formulera några medskick som kan underlätta kommande utvecklingsarbete.

Grön illustration av en hand som håller i en checklista med en penna framför.

GÖR SÅ HÄR

 • Sammanfatta organisationens styrkor och svagheter.
 • Prioritera 1–3 områden som organisationen bör fokusera på.
 • Ge några förslag på konkreta åtgärder inom respektive område.

Bra jobbat!

Nu har ni tillsammans kommit överens om utvecklingsområden och åtgärder som kommer att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.

Grön illustration av tre tummar upp och konfetti.