Bra att veta!

Här finns information om beräknad tidsåtgång, vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Under glödlampan finns bra saker att tänka på under respektive steg.

Beräknad tidsåtgång

Hela aktiviteten tar cirka 90 minuter. Den faktiska tiden beror naturligtvis på frågans art och komplexitet.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Aktiviteten vänder sig till de chefer som ska äga handlingsplanen. Vilka dessa är kan behöva lyftas i den övergripande ledningen.

Det kan vara en fördel om flera chefer gör arbetet tillsammans och hjälps åt. Det kan finnas samordningsvinster och synergieffekter.

 

Förberedelser

 • Säkerställ att underlagen från Dela värld håller rätt kvalitet.
 • Fördela utvecklingsområden till de chefer som berörs.
 • Påminn cheferna om att involvera medarbetare och fackligt förtroendevalda i arbetet med att generera aktivitetesförslag.
 • De färdiga handlingsplanerna ska förankras hos övriga chefer, medarbetare och facklingt förtroendevalda.

Ta fram en handlingsplan

I den här aktiviteten får ni hjälp att skapa en handlingsplan för redan identifierade utvecklingsområden. Steg för steg kommer ni att tydliggöra planens innehåll över vad ni vill uppnå, när och hur allt ska genomföras och hur det ska följas upp. Om ni dokumenterar samtidigt som ni gör aktiviteten så har ni en färdig handlingsplan så fort ni är klara med aktiviteten.

Cirka 20 minuter

Konkretisera mål och nytta

Första steget handlar om att identifiera mål och nytta för respektive utvecklingsområde och åtgärdsförslag. Med bra koll på bakomliggande behov och orsaker är det lättare att ringa in vilka mål och effekter ni vill uppnå.

Grön illustration av ett förstoringsglas.

Gör så här

 • Samtala kring det tidigare arbetet – hur ser vårt önskade läge ut?
 • Vilket mål eller vilken effekt ska utvecklingsområdet eller åtgärdsförslaget leda till?

Cirka 15 minuter

Ta fram åtgärder och aktiviteter

För att identifiera konkreta åtgärder och aktiviteter för de utvecklingsområden eller åtgärder som tidigare målsatts så är det bra att titta på underlagen från Dela värld, och de mål som ni formulerade här ovanför.  För att genomföra respektive åtgärd och nå målen kan en eller flera aktiviteter behövas.

Grön illustration av två händer över ett papper med olika fält.

Gör så här:

 • Samtala kring punkterna nedan.
 • Vad kan göras på kort och lång sikt för att nå önskad effekt?
 • På vilket sätt bidrar förslaget till önskad effekt eller att målet uppnås?
 • Vilka alternativ finns för att nå önskad effekt?
 • Hur ska det genomföras? Vilka aktiviteter krävs?
 • Kan någon av oss genomföra det eller är vi beroende av någon annan?

Cirka 20 minuter

Inventera resurser

Oavsett om åtgärderna och aktiviteterna kan genomföras snabbt och enkelt eller kräver ett mer omfattande arbete behöver ni tänka igenom vilka resurser som finns tillgängliga. Det kan handla om personer, kompetens, kostnader och tid att göra det som krävs.

Illustration av en grön checkbox.

Gör så här

 • Ta reda på om det finns det personella resurser för att genomföra det vi önskar.
 • Ta ställning till om det krävs någon speciell kompetens.
 • Ta ställning till om åtgärderna eller aktiviteterna medför några kostnader.
 • Finns det möjlighet att avsätta tid för arbetet?

Cirka 10 minuter

Utse ansvarig

När någon utses som ansvarig för att handlingsplan genomförs och följs upp, så är det viktigt att den personen har rätt befogenheter, mandat och resurser.

Vem passar bäst?

Gör så är

Kom fram till vem har mandat att se till att de åtgärder och aktiviteter som finns i respektive handlingsplan genomförs och följs upp.

Cirka 15 minuter

Gör en tidplan

Genom att göra en realistisk tidplan blir det enklare att ta de steg som krävs för att nå målen och de önskade effekterna.

Grön illustration av en hand som håller i en checklista med en penna framför.

Gör så här:

 • Hur lång tid uppskattar vi att arbetet tar?
 • I vilken ordning behöver de olika aktiviteterna göras?
 • När och hur ofta kan vi avsätta tid för arbetet?
 • När ska arbetet påbörjas och när ska det vara klart?

Cirka 10 minuter

Planera för uppföljning

Det sista, och kanske viktigaste, steget är att planera hur uppföljningen och återkopplingen ska genomföras.

Illustration av en grön väggklocka.

Gör så här:

 • Hur och när ska uppföljningen genomföras?
 • Till vem eller vilka ska resultatet kommuniceras?

Bra jobbat!

Nu är ni klara med att ta fram en handlingsplan. Kom ihåg att kontinuerligt se över er plan och fira alla framsteg.

Grön illustration av tre tummar upp och konfetti.