Chefoskopet - bättre arbetsmiljö för chefer

Rusta organisationen så att det blir enklare att göra jobbet som chef! Ta hjälp av ett kostnadsfritt, forskningsbaserat och väl beprövat verktyg.

Det handlar om organisation

Hur chefen har det påverkar medarbetarna och hela verksamheten. Hur lätt är det att göra jobbet som chef i er organisation?

När man pratar om ”en bra chef” menar man ofta individuella förutsättningar och egenskaper. Men chefens organisatoriska förutsättningar för att göra ett bra jobb pratas det mindre om. Det kan handla om antal medarbetare per chef, hur tydligt chefsuppdraget är formulerat och hur mycket administrativt och tekniskt stöd som chefen har tillgång till.

Med hjälp av Chefoskopet kan ni synliggöra vilka förutsättningar som era chefer har idag och om något kan förbättras. Målet är att alla chefer ska få rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Chefoskopet ger stöd till ett systematiskt arbetssätt som grundar sig på forskning.

Kom igång!

Boka vägledning med våra experter och få tips på hur ni kan komma igång med chefers arbetsmiljö.

Så går det till

Tillsammans tar ledningen del av vad forskningen säger om chefers förutsättningar. Det ger ett gemensamt språk och en möjlighet att reflektera tillsammans. En ökad samsyn är grunden för att ni tillsammans ska kunna utveckla organisationen.

I nästa steg kartlägger ni hur cheferna har det i er organisation och analyserar svaren. Utifrån det kan ledningen prioritera och fatta beslut om insatser som ger effekt i rätt riktning. I Chefoskopet finns inget facit, utan det är ett stöd för att ha samtal om vad som behöver förändras i just er organisation.

Presentera Chefoskopet

Här finns stödmaterial när ni behöver få ett beslut om att använda Chefoskopet i er organisation. Använd gärna powerpoint-presentationen eller aktiviteten för att presentera verktyget. I båda finns förslag på filmer att visa och frågor för dialog. 

Så förbättrar de chefernas arbetsmiljö

Bollebygds kommun tog hjälp av Chefoskopet för att kartlägga chefers arbetsmiljö och formulera konkreta åtgärder för förbättring. I filmen får du höra chefer, skyddsombud och medarbetare berätta hur de upplever den positiva förändringen.

Så förbättrade de chefernas arbetsmiljö med Chefoskopet

Det är så lätt för chefer att glömma bort sin egen arbetsmiljö

Monica Holmgren, kommunchef Bollebygds kommun

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna om Chefoskopet.

Chefoskopet vänder sig dels till ledningsgrupper som kan påverka verksamhetsnära chefers förutsättningar och dels till processledare. Under arbetets gång involveras även verksamhetsnära chefer och deras chef.

Att genomföra Chefoskopet brukar ta 6-12 månader i kalendertid. Det handlar om processen från förankring till att ta fram åtgärder. De som har använt Chefoskopet vittnar om att det är meningsfull och väl investerad tid.

Vilka personer deltar och hur mycket tid behöver de lägga?
Den övergripande ledningen har 3–5 gruppaktiviteter à cirka 2 timmar. Verksamhetsnära chefer besvarar 2 enkäter och deltar i 4 gruppaktiviteter à cirka 2 timmar, tillsammans med sin närmaste chef. Processägare och processledare lägger tid emellan aktiviteterna, både före och efter varje aktivitet. Processledaren stämmer av löpande med processägaren.

Hur ska man hitta tiden?
Många delar av Chefoskopet går att genomföra på redan inbokade möten. När processen är klar så brukar det visa sig att man har frigjort tid tack vare tydligare prioriteringar och beslut om att fördela och utnyttja resurserna bättre. En del börjar med att göra Chefoskopet i en eller två förvaltningar först. Andra tar hela organisationen på en gång. Det kan bero på organisationens storlek och antal chefer.

  • Forskning omsatt i praktiskt stöd.
  • Metoder för att kartlägga chefers vardag.
  • Stöd för analys och dialog om hur er organisation kan utvecklas.
  • Intervjuer med forskare i korta faktafilmer och poddar.
  • Kunskaper om nyckelfaktorer för ett hållbart utvecklingsarbete.
  • Vägledning för processledare.

Allt innehåll i Chefoskopet bygger på forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios (Chef, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor). De steg, metoder och det stöd som verktyget innehåller har utvecklats i nära samarbete med forskarna.

En viktig utgångspunkt i Chefios var att undersöka sambandet mellan organisatoriska förutsättningar, arbetsmiljö, hälsa och verksamhetens resultat.

Många uppskattar det gemensamma lärandet om hur organisatoriska förutsättningar påverkar och om hur chefer i organisationen har det.

Läs om hur andra har använt Chefoskopet.

Ja, vi rekommenderar att arbetet leds av en processledare. En del organisationer har valt att använda två processledareen för intern kommunikation och hantering av enkäter samt en processledare som leder gruppaktiviteter.

Olika roller i utvecklingsarbetet beskrivs på sidan Start.

Avlastar chefer med teamledare

Lycksele arbetar med Chefoskopet i hela kommunen för att förbättra sina chefers arbetsmiljö. I verksamhet Stöd, vård och omsorg är en åtgärd att anställa teamledare.